Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

13:49
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viainsanedreamer insanedreamer
13:36
7796 fa39 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vialilacwine lilacwine

October 26 2019

10:16
7184 b98a 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarazation sarazation
08:38
8153 5bd6 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viasarazation sarazation
08:37
6359 c100 400
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viasarazation sarazation

October 20 2019

07:26

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viascorpix scorpix
07:26
5047 a590 400
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamrrru mrrru

October 19 2019

11:39
9891 9f79 400
Reposted fromkrzysk krzysk viascorpix scorpix
11:19
8022 1b85 400
Reposted frommesoup mesoup viascorpix scorpix
11:17
9663 6a62 400
Reposted fromerial erial viascorpix scorpix
11:17
8529 70b6 400
Reposted fromenn0 enn0 viascorpix scorpix
11:16
6651 cb25 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
11:16
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
11:15
5890 4305 400
Reposted fromkrzysk krzysk viascorpix scorpix
11:15
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

October 13 2019

18:58
1264 b04b 400
18:57
Reposted fromshakeme shakeme viawiecznosci wiecznosci
18:57
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viarawwwr rawwwr
18:56
8573 5ecb 400
Reposted fromxawery xawery viaMerrry98 Merrry98

October 08 2019

11:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl