Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

20:15
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaavooid avooid
20:13
7635 ece6
Reposted fromchceuciec chceuciec vianocnatesciowa nocnatesciowa
20:11
Trzeba ludziom dawać, a nie oczekiwać. 
— Wiesław Ochman
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaavooid avooid
15:19
7956 b88c
Reposted fromkarahippie karahippie viaovtza ovtza
15:18
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viablacksadcat blacksadcat
15:17
9255 755b 400
Reposted fromRowena Rowena viainsanedreamer insanedreamer
13:13
13:13
13:13
1570 31aa 400
Reposted fromrousmadder rousmadder vialekkaprzesada lekkaprzesada
07:33
5497 1aab 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
07:32
5101 d217 400
Reposted fromrenirene renirene viaponurykosiarz ponurykosiarz
06:14
7272 c41d 400
06:14
0739 7397 400
Reposted fromsavatage savatage viamothsdevourer mothsdevourer
06:13
4343 1e52 400
Reposted frombrumous brumous viamothsdevourer mothsdevourer
06:12
0598 70b4 400
Reposted from4777727772 4777727772 viamothsdevourer mothsdevourer
06:11

Chodź, nadrobimy zaległości, masz na sobie tyle miejsc niewycałowanych.

— Piotr Adamczyk
06:08
1687 e49b 400
Reposted fromcarmenluna carmenluna viamothsdevourer mothsdevourer
06:06
7135 ccfe 400
Reposted fromsavatage savatage viamothsdevourer mothsdevourer
06:04
06:03
potrzebuj mnie.
— ..
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl