Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

Podobno zawsze można wrócić
nawet w te niewłaściwe kierunki
— Kaja Kowalewska /chaos, Zamieć
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viawrazliwa wrazliwa

November 25 2017

7601 5bd4 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
7598 50d7 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
gdyby nie papierosy to bym w ogóle z domu nie wychodził.
— @fakeplastic
Reposted fromnikotyna nikotyna viatobecontinued tobecontinued
8480 fadb 400

November 18 2017

0599 4e56 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy

November 15 2017

6779 ba2c 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
0522 bee9 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
Najbardziej gorzkie łzy ronimy w żalu po słowach nigdy niewypowiedzianych i gestach nieuczynionych.
— Jack CanfieldMark Victor Hansen
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaMerrry98 Merrry98

November 12 2017

5021 dc35 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
W mowie pewnych ludzi słychać błędy ortograficzne.
— Tuwim
Reposted frompoppyseed poppyseed viaMerrry98 Merrry98
1528 82dc 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
2958 a0e6 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: “Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić”.
— Elżbieta Penderecka
6131 5acb 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
będę na ciebie czekać siedem lat
siedemset pokoleń motyli
— Alvydas Šlepikas
Reposted frombezemnie bezemnie viatobecontinued tobecontinued

October 25 2017

8688 5039 400

23oct:

Columbia University, by Stanley Kubrick. (1948)

5472 8945 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viasarazation sarazation
„Po cholerę te wszystkie słowa, jeśli nie stoją za nimi uczucia. To tylko słowa."
— Requiem for a Dream
Reposted frompresned presned viatobecontinued tobecontinued

October 15 2017

6618 d347 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl