Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

06:46
6692 723e 400
Reposted fromikhakima ikhakima vianoelle noelle
06:46
7305 2d87 400
Reposted frombrumous brumous vianoelle noelle
06:46
9896 b9dd 400
Reposted frombrumous brumous vianoelle noelle
06:46
5707 761f 400
Reposted from4777727772 4777727772 vianoelle noelle
06:46
7437 433e 400
Reposted frombrumous brumous vianoelle noelle
06:46
to zabawne, że słowa mogą podlegać tak różnym interpretacjom.
— breaking bad
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viawiecznosci wiecznosci
06:44
06:44
Reposted fromweightless weightless viasarazation sarazation
06:44
2265 8835 400
Reposted fromkarahippie karahippie viasarazation sarazation
06:44
4841 c1cb 400
mr robot, s01e02
Reposted frommrrru mrrru

September 19 2019

17:48
17:47
Reposted frombluuu bluuu vianuwanda nuwanda
17:47
Reposted fromshakeme shakeme viastrangeee strangeee
17:40
2647 43ed 400
Reposted frominspiro inspiro viaallay allay
17:40
7293 0914 400
Reposted frominspiro inspiro viaallay allay

September 18 2019

17:22
8907 3a8c 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
17:22
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
17:22
8369 a6c0 400
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
17:21
7982 7389 400
17:21
4729 cb07 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl